समायोजन हेल्प डेस्क

शीर्षक मिति फाइल
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, अन्तर्गतका रा.प.अनं.तृतिय श्रेणी (प्लम्बर/खापसटे/कालिगढ) पदहरुको ज्येष्ठता सूचि कायम गरिएको बारे ।
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, अन्तर्गतका रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी (कालिगढ/ट्रेसर/पलम्वर/मुख्य महिला कार्यकर्ता) पदहरुको ज्येष्ठता सूचि कायम गरिएको बारे ।
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, अन्तर्गतका रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी (खा.प.स.टे.) पदको ज्येष्ठता सूचि कायम गरिएको बारे ।
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, अन्तर्गतका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (सिनियर पलम्वर/पलम्वर/ओभरसियर/ट्रेसर/ड्राफ्टम्यान) पदको ज्येष्ठता सूचि कायम गरिएको बारे ।
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, अन्तर्गतका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (सब-इन्जिनियर) पदको ज्येष्ठता सूचि कायम गरिएको बारे ।
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, अन्तर्गतका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (खा.प.स.टे.) पदको ज्येष्ठता सूचि कायम गरिएको बारे ।
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह अन्तर्गतका रा.प.तृतिय श्रेणी (इन्जिनियर) पदको ज्येष्ठता सूचि कायम गरिएको बारे
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह अन्तर्गतका रा.प.द्धि.(सि.डि.ई.) पदको ज्येष्ठता सूचि कायम गरिएको बारे ।
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.