सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम तयार गरीएको २०७७ साल पौष मसान्त सम्मको मुख्य मुख्य कामहरुको विवरणहरुः-

suchana poush
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.