खानेपानी मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव श्री प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्चज्यूको विदाई कार्यक्रम मिति २०७८।१०।२८ गते ।

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.