खानेपानी मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूद्बारा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अध्ययन अनुगमन मिति २०७८।११।०७ गते ।

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.