मेलम्चीको पानी वितरणको तयारी सम्बन्धमा मा. खानेपानी मन्त्रीज्यू, श्रीमान् सचिवज्यू लगायतसँग छलफल कार्यक्रम । मिति २०७९।०१।०६ गते

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.