कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

  • ऐन, नियम, गठन आदेश, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डको मस्यौदा तयारी एवं परिमार्जन सम्बनधी
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायलाई दिने कानुनी राय परामर्श सम्बन्धी
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका तर्फबाट दिने लिखित जवाफ एवं प्रतिउत्तर सम्बन्धी
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको मुद्बाको प्रतिरक्षा सम्बन्धी
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट गरिने वार्ता, सम्झौता आदिमा सहभागितामा, वार्ताका बुँदा तयारी एवं सम्झौताको मस्यौदा सम्बन्धी
  • नेपाल राजपत्रमा प्रशासन गरिने सूचना सम्बन्धी
  • मानव अधिकार सम्बनी
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय पक्ष विपक्ष हुने वा भएको मुद्दामा सम्बन्धित अड्डा अदालतमा दिइने उजूरी वा प्रतिवाद वा लिखित जवाफ वा पुनरावेदनको लिखत तयारी र महान्याधयवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय सम्बन्धी
  • अदालतबाट भएका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशको अभिलेख एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.