आर्थिक प्रशासन शाखा

  • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको वार्षिक बजेट तयारी, संशोधन र रकमान्तर सम्बन्धी
  • मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा सहयोग सम्बन्धी
  • वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको सोधभर्ना सम्बन्धी
  • अख्तियारी बाँडफाँड सम्बन्धी
  • स्वीकृत बिनियोजन बमोजिम बजेट खर्चको केन्द्रीय लेखा सम्बन्धी
  • विनियोजन, धरौटी र राजश्वका विवरण अद्यावधिक सम्बन्धी
  • लेखा परीक्षण सम्बन्धी
  • मातहत निकायको आर्थिक प्रशासन कार्यको अनुगमन सम्बन्धी
  • बेरुजु अभिलेख र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी
  • आर्थिक प्रशासन शाखासंग सम्बन्धित कार्यको प्रगति विवरण सम्बन्धी
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.