सुचनाको हक सम्बन्धी एेन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत सार्वजनिक विवरण

Title Date File
सुचनाको हक सम्बन्धी एेन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत सार्वजनिक विवरण
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.