मा.मन्त्री बीना मगर ज्यूबाट गुहेश्वरीस्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र आयोजनाको निरीक्षण गर्नुहुदै

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.