Author: anish Bokhim

मा. खानेपानी मन्त्री अब्दुल खांनज्यूको स्वागत कार्यक्रम मिति २०७९।१०।११ गते ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना, मिति २०७९।०७।०२ गते ।

पालो पहरा गर्ने सम्बन्धमा ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा ।

JDS 2023 को छात्रबृत्तिको लागि निवेदन आव्हान ।

व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रावृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रावृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

रातो किताव-खानेपानी मन्त्रालय-आ.व. २०७९-८०

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.