Author: anish Bokhim

खुला दिसामुक्त नेपाल यात्रा वृत्तान्त

Open Defecation Free Nepal Narration of the Journey

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उप-समितिको बैठक तथा तेस्रो चौमासिक एवम् वार्षिक प्रगति आ.व.२०७७।०४।२३

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चौमासिक एवम् वार्षिक प्रगति आ.व.२०७६/७७, मिति २०७७।०४।१८

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको झलक, २०७७।०४।१८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ सालको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रेस विज्ञप्ति

बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सुरुङ मार्गमा पथान्तर सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्तिको झलक

प्रेस विज्ञप्ति

खानेपानी मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.