Author: anish Bokhim

खानेपानी मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका योजनाहरु २०७७/०७८

मिति २०७७।०१।१२ गतेको प्रेस विज्ञप्ति

EIA of Phewa Lake Waste Water Management Project, Kaski

बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित सूचना:-

नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको सम्बन्धमा

फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम

यस मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्द्बन शाखा प्रमुख एवम् सूचना अधिकारी उप-सचिव श्री टोलराज उपाध्यायको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएको हुदा मिति २०७६।११।१८ मा श्रीमान सचिवज्यू को समउपस्थितमा भएको बिदाई कार्यक्रमको झलकः-

बढुवा संभाव्य उम्मेदवारहरुको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.