सूचना

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको झलक, २०७७।०४।१८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ सालको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

खानेपानी मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना

खानेपानी मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका योजनाहरु २०७७/०७८

बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित सूचना:-

बढुवा संभाव्य उम्मेदवारहरुको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सूचना

अत्यन्त जरुरी सूचना

Notice Regarding application to work in Local Government

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.