सूचना

वैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । दोस्रो पदक प्रकाशित मितिः-२०७९।०१।१३ गते

खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८।१२।३०

नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिकाे मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

(मस्यौदा) राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति,२०७८

खानेपानी मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूकाे नियुक्ति र मनाेनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८

वैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

खानेपानी महसुल निर्धारण आयाेगकाे पदाधिकारी नियुक्तिकाे लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । पहिलो पटक प्रकाशित मिति:-२०७८/१२/१४

खानेपानी महसुल निर्धारण आयाेगकाे पदाधिकारी नियुक्तिकाे लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । पहिलो पटक प्रकाशित मिति:-२०७८/१२/१४

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.