आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्द्धन शाखा

 • आन्तरिक खटन पटन र आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • लागि आवश्यक परिवहन एवं संचार संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने।
 • लागि आवष्यक सवारी साधन, मेशिनरी औजार तथा जिन्सी सामानहरुको खरिद, भण्डारण, आपुर्ती¸ मर्मत, सम्भार, जिन्सी निरीक्षण तथा लिलाम बिक्रिको व्यवस्था गर्ने।
 • सुरक्षा तथा सरसफाइको प्रवन्ध गर्ने।
 • बैठक आयोजना गर्ने र सोको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
 • पुरस्कार र दण्ड सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने।
 • उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तरगत निकायमा कार्यरत कर्मचारी र राष्ट्र सेवकको सम्पती विवरण सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • सबै कर्मचारीहरुको र मन्त्रालय अन्तर्गतका रा.प.अधिकृतहरुको कार्य संपादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट सम्पादन गर्ने कार्यहरुका सम्बन्धमा आइपर्ने विभिन्‍न गुनासाहरुको छानविन गरी गराई व्यवस्थापन गर्ने ।
 • वा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सम्बन्धमा प्राप्त विभिन्न उजुरीहरुका सम्बन्धमा छानविन एवं कारवाही गर्न आवश्यक कार्य गर्ने र सम्बन्धित निकायहरुमा लेखी पठाउने ।
 • वा अन्तर्गतका निकायहरुमा सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न नेपाल सरकारको नीति ऐन कानूनको परिपालनना भए नभएको सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्ने ।
 • नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनितिक कार्ययोजना अनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट हुनु पर्ने कार्यहरु सम्पादन भए नभएको अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायमा प्रगति विवरण पठाउने ।
 • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहायक फोकल पर्सन भई कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न गुनासाहरुको सम्बन्धमा नोडल अधिकृत भई कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालयको तर्फबाट सूचना अधिकृत भई कार्य गर्ने।
 • प्रचलित ऐन कानूनले तोके बमोजिम मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने उजुरी व्यवस्थापन¸ सुशासन गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्य कार्य गर्ने ।
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.