आर्थिक प्रशासन शाखा

  • मन्त्रालय अन्तर्गत निकायको साधारण तर्फको वार्षिक बजेट तयार गरी पेश गर्ने ।
  • मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुर्याउने ।
  • बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गर्ने ।
  • बिनियोजन बमोजिम बजेट खर्चका लागि पेश गर्ने ।
  • राजश्व सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राख्‍ने ।
  • लेखा तयार गर्ने ।
  • परीक्षण गराउने ।
  • निकायको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने ।
  • अभिलेख राख्‍ने र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.