खानेपानी शाखा

  • जनताको खानेपानी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न राष्ट्रिय स्तरमा योजनावद्ध रुपमा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन निकाय र कार्यक्रमहरु वीच केन्द्रिय स्तरमा समन्वय कायम गराउने ।
  • आयोजनाहरुको सेवाको वर्गीकरण गरी स्तर, प्रकृति, प्रविधि अनुसारको विभिन्न आनेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रकृया निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने ।
  • सरकारी , गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित सहरी तथा ग्रामिण खानेपानी आयोजनाहरुबाट लाभान्वित जनसंख्या, भएका उपलब्धिहरु, उपलब्ध सेवास्तर (गुणस्तर तथा परिमाणात्मक) तथा अन्य व्यस्थापकीय सूचनाहरु संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा प्राप्त परिणाम कार्यान्वयन निकायहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
  • आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा प्रभावको मुल्याङ्कन गर्ने गराउने तथा प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको पहिचान, अनुसन्धान, अध्ययन र प्रयोग गर्न गराउन कार्यान्वयन निकायहरुलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ।
  • गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने ।
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.