क्षेत्रगत समन्वय तथा क्षमता अभिबृद्धि शाखा

 • क्षेत्रगत समन्वय कायम गरी दक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको विकास गर्ने ।
 • बिभाजित रुपमा कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाईसँग सम्बन्धित निकायहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै सबै कार्यक्रमहरुलाई मुलप्रबाहमा ल्याउने ।
 • खानेपानी तथा सेवा प्रदायक (Utility Operators)हरुको मापदण्ड निर्धारण एबं अनुगमन गर्ने गराउने ।
 • समन्वयका लागि आवस्यक सन्जालको निर्माण गर्ने गराउने ।
 • निकायहरुसंग संयुक्त रुपमा योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्याक्रम तयार गर्न समन्वय गर्ने गराउने ।
 • खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने गराउने ।
 • खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अनुभव, अध्ययन, ज्ञान तथा सिपहरु क्षेत्रगत निकायहरु बिच आदान प्रदान गर्दै आगामी कार्यक्रमहरुमा समाबेस गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • निकायहरुमा कार्यरत जनशक्तिको समयानुकुल क्षमता अभिबृध्दि गर्ने गराउने ।
 • तथा सरसफाई सम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न स्थानिय तथा दातृ निकायहरु बिच समन्वय गर्ने ।
 • खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न समन्वय गर्ने ।
 • खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको बिकासका लागी मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन अबधारणाहरु तयार गर्ने ।
 • सामाजिक समावेशिकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अर्न्तर्गतका निकायहरुसंग सम्बन्धित आवधिक एवं वार्षिक योजना सम्बन्धी लैङ्गकि समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वन, मूल्याँकन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
 • सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको Focal Person को रुपमा कार्य गरी समन्वय गर्ने ।
 • विकास, आवास, भवन र सहरी पुर्वाधारको विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संबन्धी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन संबन्धी कार्य गर्ने ।
 • र्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रस्तावहरु अध्ययन गरी रायसाथ निर्णयका लागि पेश गर्ने कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट गरीने विकास निर्माण कार्यहरुमा जनसहभागिता सम्बन्धी विषयमा Focal Person को रुपमा कार्य गर्ने ।
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.