सूचना

खुला दिसामुक्त नेपाल यात्रा वृत्तान्त

Open Defecation Free Nepal Narration of the Journey

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको झलक, २०७७।०४।१८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ सालको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

खानेपानी मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना

खानेपानी मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका योजनाहरु २०७७/०७८

बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित सूचना:-

बढुवा संभाव्य उम्मेदवारहरुको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्रवानको सूचना

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.